Paslaugų pirkimo – pardavimo taisyklės

1.BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1    Šios Paslaugų pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens (toliau – Pirkėjas), įsigyjančio paslaugas (toliau – Paslaugos) www.imbra.lt internetinėje svetainėje (toliau – Svetainė), ir UAB Imbra motors, ( toliau – Pardavėjas ) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę bei kitas su Paslaugų pirkimu – pardavimu susijusias nuostatas Pirkėjui užsakant Paslaugas Svetainėje.

1.2.   Pirkėjas Paslaugas Svetainėje gali įsigyti/ užsakyti tik sutikęs su Taisyklėmis. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti. Užsakydamas Paslaugas Svetainėje, Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Tuo atveju, kai Pirkėjas neperskaitė ar nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutiko, Svetainėje pirkti/ užsakyti Paslaugų jis negali.

1.3   Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles, todėl kiekvieną kartą prieš užsakydami Paslaugas, atidžiai perskaitykite šias sąlygas. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Svetaine, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

2.PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

2.1   Svetainėje Paslaugas gali pirkti/ užsakyti registruoti ir neregistruoti Pirkėjai.

2.2. Registracija atliekama užpildant registracijos formą ir joje suvedant būtinus duomenis, kurie yra pažymėti Pirkėjo duomenų formoje (toliau – Registracijos duomenys). Registracija gali būti atliekama tik Pirkėjo vardu. Pirkėjas pats yra atsakingas už Registracijos duomenų teisingumą, slaptumą ir (ar) išsaugojimą.

2.3. Norėdamas  užsakyti Paslaugas, Pirkėjas atlieka užsakymą Svetainėje. Pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam Pirkėjo  užsakymui.

2.4. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas Svetainėje: (i) suformuoja Paslaugų krepšelį, laikydamasis Pardavėjo nurodytų instrukcijų, (ii) susipažinęs su Taisyklėmis pasirenka apmokėjimo būdą bei apmoka užsakymą ir (iii) Pardavėjas patvirtina Pirkėjo užsakymą, parodydamas ir (ar) atsiųsdamas patvirtinimo pranešimą ir (ar) sąskaitą faktūrą. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

2.5. Sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Patvirtinus Pirkėjo užsakymą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Paslaugų kainą ir priimti Paslaugas. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai Paslaugos suteikiamos Pirkėjui Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2.6. Pardavėjas gali atšaukti bei grąžinti Pirkėjo užsakymą, jei jis negali suteikti Paslaugų, Pirkėjas neatitinka reikalavimų Paslaugoms suteikti, Pirkėjas nepatvirtino sutikimo su Taisyklėmis ir (ar) dėl kitų priežasčių, kurios gali būti individualiai nurodomos Pirkėjui.

3.PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

Pirkėjas turi teisę:

3.1. Pirkti/ užsakyti Svetainėje, laikydamasis Taisyklių, kitų Pardavėjo instrukcijų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

3.2. Kai Pirkėjas yra vartotojas (t. y., fizinis asmuo, veikiantis su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais)) – jis gali atsisakyti Svetainėje sudarytos Paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 dienų nuo Paslaugos užsakymo dienos, su sąlyga kad Paslaugos nėra suteiktos. Atsisakymo teisės įgyvendinimo tvarka atsisakius sutarties nurodoma šių Taisyklių dalyje „Teisė atsisakyti sutarties/nutraukti sutartį“.

3.3. Jeigu Pardavėjas neįvykdo savo pareigos teikti Paslaugas.

3.4. Jeigu pateikus Pardavėjui reikalavimą teikti Paslaugas, Pardavėjas neteikiaPaslaugų nedelsdamas ar per sutarties šalių aiškiai sutartą papildomą terminą, vienašališkai nutraukti sutartį.

3.5. Kitas Taisyklėse ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

Pirkėjas įsipareigoja:

3.6. Sumokėti Paslaugų kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį ) ir priimti užsakytas Paslaugas.

3.7. Jeigu pasikeičia Pirkėjo Registracijos duomenys, nedelsdamas juos atnaujinti.

3.8. Nenaudoti Svetainės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainės tinkamam veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine.

3.9.  Laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 

4.PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

Pardavėjas turi teisę:

4.1. Be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Svetaine, taip pat panaikinti Pirkėjo registraciją, jei Pirkėjas bando pakenkti Svetainės darbui ar stabiliam veikimui ir (ar) pažeidžia esmines savo pareigas nurodytas Taisyklių 3.6, 3.8, 10.1. punktuose. Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

4.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, laikinai arba iš viso nutraukti Svetainės veiklą, keisti Svetainę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus pirkimus, pakeisti Svetainės veiklos internetinį adresą, riboti registruotų Pirkėjų skaičių apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Pardavėjas neatsako už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui. Šio punkto nuostatos netaikomos jau sudarytoms pirkimo – pardavimo sutartims, kaip tai apibrėžta Taisyklių 2.4. punkte.

4.3. Pakeisti Taisykles,  Paslaugų kainas, pirkimo sąlygas ir (ar) bet kokias kitas su Svetaine susijusias instrukcijas. Apie pakeitimus skelbiama Svetainėje. Šio punkto nuostatos netaikomos jau sudarytoms pirkimo – pardavimo sutartims, kaip tai apibrėžta Taisyklių 2.4. punkte.

Pardavėjas įsipareigoja:

4.4. Dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Svetainės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad Svetainė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas atsako už tiesioginius Pirkėjo nuostolius, susijusius su Svetainės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis, jei jie atsirado dėl Pardavėjo tyčinių veiksmų.

4.5. Gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti jo duomenų slaptumą, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Svetainės Privatumo politikoje nustatytus atvejus.

4.6. Dėl svarbių aplinkybių (pavyzdžiui, techninės kliūtys, trečiųjų asmenų kaltė, dėl kurių Svetainėje buvo klaidingai nurodyta esminė informacija ir pan.) negalėdamas suteikti Paslaugų, atitinkančių kokybės reikalavimus, Pardavėjas pasiūlys priemones trūkumams ištaisyti.

 

5. PASLAUGŲ KAINA IR APMOKĖJIMAS

 

5.1. Paslaugų/Rezervacijos kainos Svetainėje  ir (ar) užsakyme yra nurodomos nacionaline valiuta – eurais. Į Paslaugų kainą įskaičiuoti visi mokesčiai.

5.2. Paslaugos Pirkėjui parduodamos suteikiamos kainomis, galiojančiomis Svetainėje užsakymo pateikimo momentu (išskyrus rezervacijos mokėstį, kadangi kainos iš anksto numatyti neįmanoma neparodžius automobilio ir nesukonkretinus paslaugos). Konkreti Paslaugų kaina ir mokėtina suma už  Paslaugas Pirkėjui yra parodoma, suformavus Paslaugų krepšelį (išskyrus rezervacijos mokėstį, kadangi kainos iš anksto numatyti neįmanoma neparodžius automobilio ir nesukonkretinus paslaugos). Jei Pirkėjas nesutinka su nurodoma kaina, jis privalo netęsti Paslaugų užsakymo procedūros.

5.3.   Tik išimtiniais atvejais, esant technologinių sprendimų klaidoms, jei faktinė Paslaugų pardavimo kaina yra mažesnė nei Svetainėje nurodyta Paslaugų kaina, Pardavėjas suteikia Paslaugą už mažesnę kainą. Jei faktinė Paslaugos suteikimo kaina yra didesnė nei Svetainėje nurodyta, Pardavėjas savo pasirinkimu gali arba atmesti tokįPaslaugos užsakymą, arba kreiptis į Pirkėją, teiraudamasis ar šis sutinka įsigyti Paslaugą už didesnę kainą.

5.4. Užsakant Paslaugas Svetainėje  atsiskaityti galima šiais būdais:

5.4.1. Kreditinėmis kortelėmis (Visa, Visa Electron, Maestro, Mastercard ir pan.);

5.4.2. El. bankininkyste;

5.5.   Apmokant kreditine kortele  yra atliekamas išankstinis mokėjimas. Pasirinkus šiuos mokėjimo būdus, Pirkėjas bus nukreipiamas į savo elektroninės bankininkystės puslapį ar kreditinių kortelių operatoriaus puslapį. Jame Pirkėjui reikės patvirtinti paruoštą pavedimo formą ir (ar) nurodyti papildomą apmokėjimui reikalingą informaciją. Prisijungimo prie šių puslapių duomenys ir Pirkėjo suvesta informacija yra naudojami tik apmokėjimo procedūroms ir ši informacija neparodoma ir neperduodama Pardavėjui. Atlikus mokėjimą, Pirkėjui Svetainėje bus parodomas apmokėjimo rezultatas.

5.6.  Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad Paslaugų pirkimo dokumentai – sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir Paslaugų garantiniai raštai, jam gali būti pateikiami elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

 

6. PASLAUGŲ SUTEIKIMAS

6.1.   Pirkėjui patvirtinus užsakymą, Pardavėjas gauna visą informaciją apie jį. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Pardavėjas. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Jūsų ir Pardavėjo yra sudaryta sutartis. Tačiau Pardavėjas privalo tokią sutartį vykdyti tik nuo to momento, kai Pardavėjas gauna mokėjimo paslaugų teikėjo patvirtinimą apie atsiskaitymą pagal užsakymą.

6.2.    Pateikus užsakymą, Jūsų nurodytu el. paštu bus išsiųstas elektroninis laiškas, kuriame nurodomas užsakymo turinys bei Jūsų pateikti duomenys.

6.3.     Pardavėjas gavęs pranešimą, jog atlikote užsakymo apmokėjimą, įsipareigoja įvykdyti Jūsų užsakymą (suteikti Paslaugas).

6.4.  Paslauga laikoma suteikta, kai Pardavėjas pilnai suteikia Pirkėjui jo patvirtintame užsakyme Svetainėje nurodytas Paslaugas.

 

7.PASLAUGŲ SAVYBĖS IR KOKYBĖ. GARANTIJA

 

7.1.  Parduodamų Paslaugų savybės nurodomos Svetainėje prie kiekvieno Paslaugų aprašymo.

7.2.     Pardavėjas siekia užtikrinti, kad  Paslaugos atitiktų teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

7.3.    Pardavėjas įsipareigoja pateikti suteikti Paslaugas, kurie atitinka informaciją, nurodytą Svetainėje pateiktame Paslaugų aprašyme.

7.4.  Paslaugos gali būti teikiamos naudojantis trečiųjų šalių teikiamomis Paslaugomis. Pardavėjas atliks visus nuo jo priklausančius veiksmus, kad trečiųjų asmenų teikiamos paslaugos būtų teikiamos tinkamai ir netrukdytų Paslaugų teikimui, tačiau Pardavėjas neatsako už tokių trečiųjų asmenų veiksmus ar neveikimą. Jeigu Paslaugos negali būti kokybiškai teikiamos dėl nuo trečiųjų asmenų priklausančių priežasčių, Pardavėjas pasiūlys priemones trūkumams ištaisyti.

 

8.INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

 

8.1.  Naudodamiesi Svetaine Jūs suprantate ir pripažįstate, kad: (a) visos intelektinės nuosavybės teisės į Turinį ir Paslaugas ar atskiras jų dalis; (b) visi prekių ženklai ar kiti žymenys, kuriais žymimas Turinys ir Paslaugos; (c) visi Svetainėje naudojami prekių ženklai ir logotipai, domeno vardas, pati Svetainė, jos paslaugos, skirtos Turinio ar Paslaugų pateikimui; (d) visi atskiri jų elementai, įskaitant tekstus, fotografijas, piešinius ir visą medžiagą, (e) bet kurio Svetainės puslapio pateikimas, vaizdas bei dizainas ir (f) visos intelektinės nuosavybės teisės į juos išimtinai priklauso tik Pardavėjui ir/ ar kitiems asmenims. Jūs įsipareigojate nekopijuoti, nekeisti ar kitaip nenaudoti šių intelektinės nuosavybės objektų be atskiro rašytinio Pardavėjo ar kito teisių turėtojo sutikimo.

 

9.  TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES/ NUTRAUKTI SUTARTĮ

 

9.1.     Jeigu perkate Svetainėje kaip vartotojas (t. y., fizinis asmuo, veikiantis su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais)), Jūs turite teisę atsisakyti sutarties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų toliau nurodytais atvejais ir sąlygomis:

9.1.1.  Jeigu Svetainėje perkate Paslaugas, teisė atsisakyti sutarties galioja tik tol, kol Paslaugos nėra suteiktos, o 14 (keturiolikos) dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo užsakymo pateikimo Pardavėjui dienos.

9.2.    Atsisakydamas sutarties Pirkėjas užpildo sutarties nutraukimo prašymą ir atsiunčia jį elektroniniu paštu (info@imbra.lt). Pirkėjui viena sutartimi įsigijus keletą vienetų Paslaugų, jo atsisakymo teisė galioja tiek vieno Paslaugos atžvilgiu, tiek keleto vienetų Paslaugų atžvilgiu, priklausomai nuo Pardavėjui pateikto prašymo turinio.

9.3.   Jeigu atsisakote sutarties, Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai apie atsisakymą pranešėte Pardavėjui el. paštu, grąžinti į Jūsų nurodytą banko sąskaitą visus už Paslaugas Jūsų sumokėtus pinigus. Jei Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio už Paslaugas Pardavėjui sumokėtų pinigų grąžinimo būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų, visi už Paslaugas Pirkėjo Pardavėjui sumokėti pinigai gali būti grąžinami ir kitu būdu.

9.4.    Pirkdami Svetainėje patvirtinate, kad sutinkate, kad  Paslaugos būtų suteiktos anksčiau nei pasibaigs 14 (keturiolikos) dienų terminas, ir pripažįstate, kad prarasite teisę atsisakyti sutarties.

9.5.    Pirkėjas turi teisę nutraukti sutartį, kai Pardavėjas nevykdo pareigos teikti Paslaugas.

9.6.    Jeigu Paslaugos yra netinkamos kokybės, Pirkėjas turi teisę į tai, kad Paslaugų trūkumai būtų ištaisyti, sumažinta Paslaugų kaina arba vienašališkai nutraukta sutartis, kai trūkumas nėra nedidelis.

9.7.    Kai sutartyje numatytas Paslaugų teikimas tam tikrą laikotarpį, jeigu iki sutarties nutraukimo Paslaugos tam tikrą laikotarpį buvo teikiamas tinkamos kokybės, Pardavėjas Pirkėjui turi grąžinti sumokėtos kainos dalį, proporcingą laikotarpiui, kurį Paslaugos buvo netinkamos kokybės, ir kitą Pirkėjo iš anksto sumokėtos kainos dalį už likusį sutarties, jeigu ji nebūtų buvusi nutraukta, laikotarpį.

9.8. Pirkėjas neturi mokėti už Paslaugas laikotarpiu iki sutarties nutraukimo, kuriuo Paslaugos buvo netinkamos kokybės.

 

10.  ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

10.1.  Pirkėjas atsako už Registracijos duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių Registracijos duomenų ir (ar) laiku jų neatnaujina, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

10.2.   Pirkėjas atsako už Registracijos duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Svetainės teikiamomis Paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Svetainės, naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

10.3.    Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis Svetaine.

10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis ir (ar) Sutarties sąlygomis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.5.  Pardavėjas atsako už Svetainės veikimo sutrikimus ir dėl to Pirkėjo ar trečiųjų asmenų patirtus tiesioginius nuostolius ar žalą, jei jie atsirado dėl Pardavėjo tyčinių veiksmų.

10.6.    Jei Pardavėjo Svetainėje  yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

10.7.     Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tik tiesioginius nuostolius.

10.8.  Pardavėjas neatsako už pirkimo – pardavimo sutarties nevykdymą ir (ar) Paslaugų nesuteikimą ar pavėluotą suteikimą, jei tai įvyko dėl ne Pardavėjo pasitelktų pirkimo – pardavimo sutarčiai vykdyti trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį.

 

11. INFORMACIJOS TEIKIMAS

 

11.1.    Pardavėjas visus pranešimus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Ši laikoma gauta Pirkėjo, praėjus 3 (trims) valandoms nuo jos išsiuntimo momento.

11.2.   Pardavėjas neatsako už jokius internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna elektroninių laiškų iš Pardavėjo.

11.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia Svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais.

 

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12.1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės Svetainės tinklalapyje, įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas Paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas Paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos), laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

12.2. Taisyklėms ir pirkimo – pardavimo sutarčiai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.3. Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

12.4. Visi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilę nesutarimai dėl Taisyklių yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

12.5. Prašymą ir (ar) skundą dėl Svetainėje  įsigytų Paslaugų galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. 852626751, faks. 852791466, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/.

Pirkinių krepšelis